Thông báo mức thu học phí năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với sinh viên (05/08/2016)

Đăng ngày: 8/5/2016

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 10268/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc chuyển Trường Đại học Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công thương;

Căn cứ vào Nghị Định số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ vào biên bản họp số 559/BB-ĐHĐL ngày 23/5/2016 Về việc Quy định mức học phí năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với Sinh viên

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Quy định  mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với các bậc học của Trường Đại học Điện lực, cụ thể:

1.1  Học phí và học lại:               

STT

Ngành học

ĐVT

Kinh tế

Kỹ thuật

I

Học phí các ngành học

 

 

 

1

Sau Đại học

đ/tháng

    1.950.000

    1.950.000

2

Đại học chất lượng cao (Thu niên chế)

đ/tháng

    1,900,000

2.100.000

3

Đại học chất lượng cao (Thu tín chỉ)

đ/tín chỉ

560.000

610.000

4

Đại học chính quy (Học theo tín chỉ)

đ/tín chỉ

       350,000

380.000

5

Đại học chính quy (Học theo niên chế)

đ/tháng

    1,170,000

1.300.000

6

Đại học văn bằng 2 chính quy

đ/tháng

    1.400.000

1.400.000

 

Đại học vừa học vừa làm 

đ/tháng

    1,360,000

1.360.000

7

Đại học văn bằng 2 vừa học vừa làm

đ/ tháng

    1.400.000

1.400.000

8

Liên thông CĐ-ĐH chính quy

đ/tháng

    1.360.000

1.360.000

9

Liên thông CĐ-ĐH Vừa học vừa làm

đ/tháng

    1.360.000

1.360.000

10

Liên thông TC-ĐH chính quy

đ/tháng

    1.400.000

1.400.000

11

Liên thông TC- ĐH Vừa học vừa làm

đ/tháng

    1.400.000

1.400.000

12

Cao đẳng chính quy (Thu tín chỉ)

đ/tín chỉ

       280.000

310.000

13

Cao đẳng chính quy (Thu niên chế)

đ/tháng

930.000

1.040.000

14

Cao đẳng Vừa học vừa làm

đ/ tháng

       970,000

970.000

14

Liên thông TC-CĐ

đ/tháng

930,000

930.000

15

Liên thông TC-CĐ vừa học vừa làm

đ/tháng

930.000

930.000

16

Cao đẳng  nghề

đ/tháng

       970.000

970.000

17

Trung cấp chuyên nghiệp

đ/tháng

       710.000

710.000

18

Trung cấp nghề

đ/tháng

       710,000

710.000

II

Học lại

 

 

 

1

Sinh viên học tín chỉ

 

Thu theo học phí tín chỉ

2

Sinh viên học theo niên chế:

 

 

 

2.1

Đại học chính quy

Đồng/trình

230.000

230.000

2.2

Liên thông CĐ-ĐH chính quy

Đồng/trình

240.000

240.000

2.3

Liên thông CĐ-ĐH Vừa học vừa làm

Đồng/trình

240.000

240.000

2.4

Liên thông TC-ĐH

Đồng/trình

140.000

140.000

2.5

Đại học Văn bằng 2

Đồng/trình

250.000

250.000

2.6

Đại học vừa học vừa làm

Đồng/trình

240.000

240.000

2.7

Cao đẳng

Đồng/trình

180.000

180.000

2.8

Cao đẳng nghề

Đồng/trình

180.000

180.000

2.9

Trung cấp và trung cấp nghề

Đồng/trình

120.000

120.000

  1. Các khoản thu khác:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Mức thu

Ghi chú

1

Tiền nước uống giảng đường/năm

Đồng

80.000

Thu học kỳ 1

2

Tiền khám sức khoẻ đầu năm

Đồng

70.000

Thu khi nhập học

3

May đo quần áo đồng phục

Đồng

250.000

Thu khi nhập học

4

Tiền đặt cược tài sản cho các khoá học

Đồng

500.000

Thu khi nhập học

5

Sổ tay sinh viên + Lệ phí đón tiếp

Đồng

100.000

Thu khi nhập học

6

Lệ phí an ninh cả khoá học

Đồng

50.000

Thu khi nhập học

7

Lệ Phí thi tốt nghiệp ĐH, CĐ

Đồng/SV

400.000

Thu trước khi thi tốt nghiệp

8

Lệ phí thi tốt nghiệp Trung cấp

Đồng/SV

300.000

9

Bảo hiểm y tế

 

Theo chế độ hiện hành

10

Tiền giáo trình hệ cao đẳng

 

Theo từng ngành học

11

Ký túc xá cơ sở 1 nhà H

Đồng

300.000

Thu khi sinh viên đăng ký ở KTX

12

Ký túc xá cơ sở 1 nhà K

Đồng

600.000

13

Ký túc xá cơ sở 2

Đồng

150.000

14

Tiền đăng ký tạm trú

Đồng

15.000

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu học phí kỳ năm học 2016-2017 phù hợp với lịch trình đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Các ông (bà) Trưởng phòng phòng KHTC, phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, các đơn vị có liên quan và sinh viên, học viên của Trường Đại học Điện lực chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem chi tiết.

Tải file đính kèm

Thông tin liên quan