Quyết định Tuyển thẳng sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2017

Đăng ngày: 7/13/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 852 /ĐHĐL- ĐT

                       

                                                                           Hà Nội, ngày   13  tháng  7  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tuyển thẳng sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2017

 

 
   

          Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-BCT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Điện lực;

          Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017;

          Căn cứ vào Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ vào Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Điện lực, ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2017;

Căn cứ vào Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào hệ đại học chính quy của trường Đại học Điện lực năm 2017;

          Căn cứ Biên bản cuộc Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2017 của trường ĐHĐL họp ngày 13 tháng 7 năm 2017;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển thẳng vào hệ Đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Điện lực các thí sinh có tên trong Danh sách kèm theo.         

Điều 2. Các Ông trưởng phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, phòng KHTC,  các Khoa, Bộ môn, Xưởng thực hành và các sinh viên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

                     

 

DANH SÁCH SINH VIÊN

 TUYỂN THẲNG VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Năm 2017

(Kèm theo Quyết định Số 852 /ĐHĐL-ĐT ngày 13   tháng  7   năm 2017)

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Loại giải

Ngành đăng ký và trúng tuyển

1

Vũ Ngọc Tùng

10/4/1999

Nam

Giải nhì, KHKTQG

Công nghệ tự động,

2

Vũ Tùng Lâm

12/05/1999

Nam

Giải nhì, KHKTQG

Công nghệ tự động

 


Thông tin liên quan