Quản trị và an ninh mạng

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Quản trị và an ninh mạng

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Có kiến thức về: an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng Web và internet,…;

- Biết phân tích một hệ thống để chỉ ra các hiểm hoạ tiềm tàng, đề xuất giải pháp để chống lại các hiểm hoạ đó với các yêu cầu cụ thể về độ an toàn, hiệu quả và chi phí;

- Vận dụng được các kiến thức về an ninh mạng, các thuật toán mã hoá, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực để đảm bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Quản trị, thiết kế và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các công ty ở trong nước và đa quốc gia: điện lực, viễn thông, tài chính và ngân hàng, không lưu và điều khiển, sản xuất và công nghiệp.

- Làm việc tại các cơ quan của: đảng, chính phủ, các bộ, ban ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế (điện lực, than khoáng sản, dầu khí, ngân hàng,....)


Thông tin liên quan