Tài chính ngân hàng

Đăng ngày: 5/12/2016

 Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Đại học chính quy

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Có khả năng hoạch định, phân tích, đánh giá, ra quyết định trong quản trị tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính ở các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,...).

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng.

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ trong các tổ chức tài chính khác như: thuế, kế toán doanh nghiệp.

- Có khả năng sử dụng bảng tính Excel để xử lý các bài toán tài chính phục vụ cho việc quản lý tài chính.

- Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định chiến lược trong sản xuất kinh doanh.

- Có kỹ năng giao tiếp trong tổ chức, cơ quan chức năng, khách hàng, nhà cung cấp.

- Có khả năng đọc, hiểu tốt các tài liệu trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

- Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác cũng như tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Sưu tầm, khai thác, tìm kiếm dữ liệu từ tài liệu chuyên ngành, internet và các nguồn tài liệu.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên trong các lĩnh vực sau: đầu tư và quản lý quỹ, môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản khách hàng cá nhân, quỹ phòng ngừa rủi ro, công ty bảo hiểm;

- Kế toán tài chính, quản trị ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác; các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

- Trợ lý kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán, kiểm toán Nhà nước; kiểm soát viên nội bộ.

- Giáo viên giảng dạy các môn học tài chính tại các trường đại học.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.

Xem thêm tại website: http://epu.edu.vn/tckt/

Đại học chính quy chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo   

 -  Có khả năng hoạch định, phân tích, đánh giá, ra quyết định trong quản trị tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án, kinh doanh chứng khoán và phân tích đầu tư tài chính ở các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,...), tư vấn phân tích và đầu tư các loại hàng hoá tài chính trên thị trường.

 - Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng

 - Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ trong các tổ chức tài chính khác như: thuế, kế toán doanh nghiệp.

 - Có khả năng sử dụng bảng tính Excel để xử lý các bài toán tài chính phục vụ cho việc quản lý tài chính.

 - Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định chiến lược trong sản xuất kinh doanh.

 - Có kỹ năng giao tiếp trong tổ chức, cơ quan chức năng, khách hàng, nhà cung cấp.

 - Có khả năng đọc, hiểu tốt các tài liệu trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

 - Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

 - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 - Có khả năng nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Chuyên viên trong các lĩnh vực sau: đầu tư và quản lý quỹ, môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản khách hàng cá nhân, quỹ phòng ngừa rủi ro, công ty bảo hiểm;

  - Kế toán tài chính, quản trị ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác; các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Trợ lý kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán, kiểm toán Nhà nước; kiểm soát viên nội bộ.

 - Giáo viên giảng dạy các môn học tài chính tại các trường đại học.

 - Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

 - Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan