Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo   

 -  Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính trong các công ty: kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ, kế toán quỹ, kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán giá thành, kế toán tổng hợp theo các quy định hiện hành của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam;

 - Có khả năng thực hiện các phần hành kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; đơn vị đặc thù (du lịch, vận tải, xây lắp,..)

 - Có khả năng sử dụng excel hoặc các phần mềm kế toán để xử lý các công việc kế toán.

 - Có kỹ năng phân tích các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến kế toán.

 - Có kỹ năng lập báo cáo tài chính của các công ty, tổng hợp số liệu lập các báo cáo hợp nhất tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

 - Phân tích các báo cáo tài chính của các công ty trong các lĩnh vực khác nhau

 - Có khả năng phân tích tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính; phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 - Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ.

 - Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định chiến lược trong sản xuất kinh doanh. 

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ban quản lý dự án,...

  - Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác; các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).

 - Trợ lý kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán, kiểm toán Nhà nước; kiểm soát viên nội bộ.

 - Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác; các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác; các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Giáo viên giảng dạy các môn học kế toán tại các trường đại học.

 - Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

 - Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan