Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

Đăng ngày: 4/10/2016

 Chuyên ngành: Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Cung cấp kiến thức nền tảng, phương pháp làm việc khoa học về vấn đề đánh giá, xử lý, quản lý môi trường tại đô thị và khu công nghiệp. Nắm vững các kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế, thi công các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (nước, đất, rác thải, không khí) tại khu công nghiệp, đô thị, cụm dân cư nhỏ. Các nhà máy xử lý chất thải, trạm quan trắc môi trường. Các vị trí đánh giá tác động môi trường, thẩm định môi trường, thanh tra môi trường, ... khi triển khai các dự án trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, ... Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện trong lĩnh vực môi trường.

 


Thông tin liên quan