Kế toán tài chính và kiểm soát

Đăng ngày: 4/10/2016

Giới thiệu chuyên ngành: Kế toán tài chính và kiểm soát

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán hoạt động) trong công ty kiểm toán

 - Có khả năng thực hiện các phần hành kế toán tài chính, kế toántổnghợp; đơn vị đặc thù (du lịch, vận tải, xây lắp,..) 

 - Có khả năng sử dụng excel hoặccácphầnmềm kế toán để xử lý các công việc kế toán.

 - Có kỹ năng phân tích các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến kế toán, kiểm toán.

 - Có kỹ năng lập báo cáo tài chính của các công ty, tổng hợp số liệu lập các báo cáo hợp nhất tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

  - Phân tích các báo cáo tài chính của các công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

 - Có khả năng phân tích tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính; phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  - Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ.

 - Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định chiến lược trong sản xuất kinh doanh.

 - Có kỹ năng giao tiếp trong tổ chức, cơ quan chức năng, khách hàng, nhà cung cấp.

- Có khả năng đọc, hiểu tốt các tài liệu trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành kế toán.

- Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước.

- Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...

- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).

- Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Giáo viên giảng dạy các môn học kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.

 


Thông tin liên quan