5. Kế toán (7340301)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Các chuyên ngành đào tạo:

Kế toán doanh nghiệp; Kế toán và kiểm soát

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức

Hiểu và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán;

Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc;  

Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán

Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong quá trình thực hiện công tác kế toán

Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động kế toán

Có khả năng vận dụng chế độ, chuẩn mực kế toán, và các quy định pháp lý về tài chính trong việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị

Có kiến thức về tổ chức công tác kế toán  (tổ chức công việc và bộ máy kế toán)

Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, các quy định về kế toán và đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết các tình huống phục vụ cho kiểm soát và ra quyết định quản trị

Kỹ năng

Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán;

Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc ngành kế toán

Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực kế toán

Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức ngành kế toán; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn, các chuẩn mực ngành  nghề và các quy định pháp lý khác phục vụ cho công việc;

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Có kỹ năng lập, đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác trong đơn vị

Có kỹ năng phân tích và đánh giá công việc kế toán, tư vấn cho nhà quản trị trong việc ra quyết định

Có khả năng thiết kế hệ thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp cho đơn vị, thực hiện lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị cho nhu cầu thông tin của nội bộ đơn vị kế toán

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...

- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).

- Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước.

- Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Giáo viên giảng dạy các môn học kế toán, kiểm toán tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan