7. Kiểm toán (7340302)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức:

Hiểu và vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán;

Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc;  

Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực kiểm toán

Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và dịch vụ đảm bảo cho khách hàng

Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Có kiến thức căn bản về kiểm toán và vận dụng quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động đơn vị

Có kiến thức về kiểm soát nội bộ trong đơn vị và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và môi trường kinh doanh trong đơn vị.

Vận dụng các chuẩn mực kế toán – kiểm toán, các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết các tình huống kiểm toán (trong đơn vị, đơn vị khác) và dịch vụ đảm bảo cho đơn vị khách hàng

Kỹ năng:

Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán;

Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc ngành kế toán -  kiểm toán

Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức ngành kiểm toán; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn, các chuẩn mực ngành  nghề và các quy định pháp lý khác phục vụ cho công việc;

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Có kỹ năng lập, đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính trong đơn vị để hiểu được tình hình tài chính và kinh doanh trong đơn vị

Có kỹ năng phân tích và đánh giá công việc thực hiện kiểm toán; phân tích và tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo

Có khả năng thực hiện các phần hành kiểm toán (trong kiểm toán báo cáo tài chính); ghi chép và phản ảnh trong hồ sơ kiểm toán và thực hiện báo cáo kiểm toán;

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước.

- Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...

- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).

- Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Giáo viên giảng dạy các môn học kế toán, kiểm toán tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác


Thông tin liên quan