14. Công nghệ thông tin (7480201)

Đăng ngày: 4/3/2018

1. Tên ngành, mã ngành: Công nghệ thông tin (mã ngành 748021)

2. Tên chuyên ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử

3. Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

3.1 Kiến thức

- Kiến thức về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng Internet, quản trị cơ sở dữ liệu,

- Kiến thức về hệ thống mạng an toàn

- Kiến thức về chiến lược kinh doanh thương mại điện tử.

- Kiến thức về các thuật toán và trí tuệ nhân tạo.

- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực CNTT.

- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn công nghệ thông tin.

3.2. Kỹ năng

- Kỹ năng xác định và phân tích bài toán thực tế, lựa chọn giải pháp, lập trình các chức năng của một hệ thống

phần mềm.

- Kỹ năng xây dựng, phát triển một hệ thống thương mại điện tử

- Kỹ năng xây dựng và đánh giá các chiến lược kinh doanh thương mại điện tử

- Kỹ năng xác định và phân tích bài toán thực tế, lựa chọn giải pháp để thiết kế một hệ thống mạng an toàn và một

ứng dụng an toàn.

- Kỹ năng vận hành các hệ thống công nghệ thông tin.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện.

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng

trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

4.1 Chuyên ngành công nghệ phần mềm:

Kỹ sư chuyên ngành công nghệ phần mềm có thể đảm nhiệm các công việc sau:

- Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm

- Lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.

- Phát triển các phần mềm trí tuệ nhân tạo

- Vận hành, quản trị các hệ thống thông tin.

- Quản trị dự án CNTT

- Tư vấn, định giá phần mềm.

- Phát triển và chuyển giao công nghệ.

4.2 Chuyên ngành Quản trị và An ninh mạng:

Kỹ sư chuyên ngành Quản trị và An ninh mạng có thể đảm nhiệm các công việc sau:

- Thiết kế hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

- Quản lý dự án hệ thống mạng

- Tư vấn, định giá hệ thống mạng.

- Vận hành, quản trị các hệ thống mạng.

- Phát triển và chuyển giao công nghệ.

4.3 Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử:

Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử có thể đảm nhiệm các công việc sau:

- Xây dựng hoặc phát triển hệ thống thương mại điện tử.

- Đánh giá và triển khai chiến lược kinh doanh TMĐT.

- Quản lý dự án thương mạng điện tử

- Tư vấn, định giá phần mềm thương mại điện tử.

- Phát triển và chuyển giao công nghệ thương mại điện tử.


Thông tin liên quan