Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản trị kinh doanh, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có đủ năng lực tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Chương trình đào tạo Xem chi tiết