BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẠC SỸ, TIẾN SỸ

I.THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ tên thí sinh:

Giới tính

4. Hệ đào tạo:

File đính kèm (PDF,Doc,Excel)

8. Điện thoại liên hệ:

Email:

9. Đăng ký xét tuyển vào: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: sdh@epu.edu.vn)