Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

STT NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Thạc sĩ Kỹ thuật Điện - Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện
- Mã ngành: 8520201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
2 Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển tự động hóa - Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Mã ngành: 8520216
- Thời gian đào tạo: 2 năm (3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
3 Thạc sĩ Kỹ thuật năng lượng - Ngành đào tạo: Kỹ thuật năng lượng
- Mã ngành: 8520135
- Thời gian: 2 năm (3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
4 Thạc sĩ Quản lý năng lượng - Ngành đào tạo: Quản lý năng lượng
- Mã ngành: 8510602
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
5 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử
- Mã ngành: 8520203
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
6 Thạc sĩ Công nghệ thông tin - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 8480201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết
7 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
- Mã ngành: 8340101
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Xem chi tiết