Một số lưu ý về việc đăng ký môn học kỳ 2

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực lưu ý một số vấn đề trong việc đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

- Những vướng mắc trong quá trình đăng ký môn học sinh viên phản hồi tại bộ phận đăng ký môn học để được hướng dẫn và giải đáp trước ngày 12/01/2018.

- Sinh viên đăng ký bị trùng thời khóa biểu cần đến bộ phận đăng ký môn học (ô số 4-Phòng Đào tạo) để được đăng ký lại.

- Sinh viên đăng ký sai môn học (đặc biệt là môn GDQP của hệ cao đẳng đăng ký học vào hệ Đại học) bộ phận ĐKMH đã hủy các hôm học sai hệ đào tạo, sinh viên cần đến để đăng ký lại.