Liên hệ chính

Phòng đào tạo

Tầng 1 Nhà E - Phòng E103

Thời gian: 8:00am-5:00pm
ĐT: 024.8362672
Hòm thư: dt@epu.edu.vn

Phòng công tác HS-SV

Tầng 1 Nhà E - Phòng E102

Thời gian: 8:00am-5:00pm
ĐT: 024.22185709 - 024.22185719
Hòm thư: cthssv@epu.edu.vn

Phòng Sau Đại Học

Tầng 4 Nhà B - Phòng B401

Thời gian: 8:00am-5:00pm
ĐT: 0975797824
Hòm thư: dgs@epu.edu.vn

Phòng HC-QT

Tầng 1 Nhà B - Phòng B101

Thời gian: 8:00am-5:00pm
ĐT: 024.22185629
Hòm thư: hc@epu.edu.vn

Liên hệ

Xin hãy nhập họ
Xin hãy nhập tên
Xin hãy nhập số điện thoại