BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH VÀ NGOẠI NGỮ

Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Điện lực

Họ tên thí sinh:

Giới tính

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD

Mã nhập học:

Phương thức trúng tuyển

Trúng tuyển vào ngành

Mã ngành:

Sau khi tìm hiểu kỹ về các chuyên ngành của ngành em đã trúng tuyển, em xin chọn:

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc đăng ký chuyên ngành và ngoại ngữ của em và sẽ không thay đổi trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Điện lực.

Lưu ý: Trước khi chọn Chuyên ngành, sinh viên cần tìm hiểu kỹ về ngành và chuyên ngành tại mục https://tuyensinh.epu.edu.vn/nganh-dao-tao/dai-hoc-2310.html
Mỗi sinh viên chỉ được thao tác 01 lần đăng ký chuyên ngành và ngoại ngữ. Trong trường hợp sinh viên muốn thay đổi chuyên ngành và ngoại ngữ thì vào mục Tra cứu/Đăng ký chuyên ngành & NN để thay đổi thông tin trong khoảng thời gian đăng ký.

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)