Thông báo hoàn thiện đăng ký môn học kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận cuộc họp hội đồng công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với sinh viên liên thông; Căn cứ quyết định chuyển ngành; quay trở lại học tập; tiếp nhận sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ bảo lưu; thôi học; Nhà trường đã điều chỉnh và hoàn thiện đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017-2018 trên hệ thống đkmh trực tuyến, xếp lớp học lại cho sinh viên đại học – vb2; liên thông; TCCN; CDN với những nội dung như sau:

1. Đăng ký môn học cho sinh viên liên thông phải học bổ sung; sinh viên chuyển ngành, tiếp nhận chuyển trường, quay trở lại học tập. 

2. Điều chỉnh đăng ký môn học theo nhu cầu sinh viên (đăng ký bổ sung; hủy đăng ký; xử lý đăng ký trùng lịch học). 
3. Những lớp môn học có sĩ số sinh viên đăng ký học ít nhà trường đã điều chỉnh vào nhóm khác không trùng TKB sinh viên. 
4. Danh sách lớp môn học từ ngày 12/01/2018: Gồm danh sách lớp môn học trên hệ thống đkmh trực tuyến và file danh sách sinh viên Đại học - VB2, Liên thông (Download Tại đây); Cao đẳng nghệ, TCCN đăng ký học lại bằng phiếu (Download Tại đây) là danh sách chính thức để điểm danh và lập báo cáo điểm; tổ chức thi học kỳ. Đề nghị các thầy; cô giáo cập nhật danh sách để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. 
5. Sinh viên không có kết quả đăng ký môn học (Download Tại đây), đề nghị phòng Quản lý sinh viên; phòng Kế hoạch tài chính xem xét kiểm tra nguyên nhân và phối hợp phòng đào tạo đề xuất phương án trình Hiệu trưởng xem xét và giải quyết. 
6.Nhà trường vẫn tiếp tục cho sinh viên các lớp niên chế tiếp tục đăng ký các môn học không còn trong chương trình đào tạo tín chỉ; có xác nhận của phòng đào tạo và chuyển về khoa quản lý môn học để được học lại theo thông báo số 2052/TB-ĐHĐL ngày 15 tháng 11 năm 2017