Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Chuyên ngành Hệ thống điện, hệ Vừa làm vừa học năm 2024

Xem chi tiết  thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Chuyên ngành Hệ thống điện, hệ Vừa làm vừa học năm 2024 tại file đính kèm