Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao; có khả năng nghiên cứu độc lập; khả năng xây dựng và dẫn dắt nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng các lĩnh vực của chuyên ngành; có tư duy khoa học và sáng tạo; có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; có khả năng trình bày các công trình khoa học; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; có khả năng đào tạo các bậc đại học, cao học và đào tạo trình độ cao hơn.

Chương trình đào tạo Xem chi tiết