Tiến sĩ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

NGÀNH ĐÀO TẠO MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Ngành kỹ thuật điện

- Ngành: Kĩ thuật điện

- Mã ngành: 9520201

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết 

Ngành Quản lý năng lượng

- Ngành: Quản lý năng lượng

- Mã ngành: 9510602

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết 

Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành: Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 9340101

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết

Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành: Công nghệ thông tin

- Mã ngành: 9480201

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết

Ngành kĩ thuật điện tử

- Ngành: Kĩ thuật điện tử

- Mã ngành: 9520203

- Thời gian đào tạo:

+ Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết

Ngành kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

- Ngành: Kĩ thuật ĐK&TĐH

- Mã ngành: 9520216

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết

Ngành kĩ thuật năng lượng

- Ngành: Kĩ thuật năng lượng

- Mã ngành: Thí điểm

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết