Chuẩn đầu ra 07 chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Điện lực

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-ĐHĐL về việc ban hành chuẩn đầu ra 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Nội dung cụ thể như sau:

Download Nội dung