Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển Đại học năm 2023

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC KẾT QUẢ HỌC TẬP (HỌC BẠ) 2023

Số phiếu: Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này.

I. Thông tin thí sinh:

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.

Mục 4: Đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5: Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ghi rõ huyện (quận); tỉnh (thành phố) ở dòng phía dưới.

Mục 6: Ghi tên trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Mục 7: Ghi rõ, chính xác điện thoại và địa chỉ email. Trường sẽ liên lạc với các thí sinh qua địa chỉ email và số điện thoại này.

Mục 8: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và văn bản hướng dẫn. Nếu khai thiếu trung thực sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ, minh chứng hợp pháp cho trường khi đến nộp hồ sơ đăng ký.

Mục 9: Thí sinh cần ghi rõ mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3.

Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó.

Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và hướng dẫn của Bộ GDĐT để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng.

Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

II. Thông tin dung để xét tuyển bằng kết quả học tập THPT

Mục 1: Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển. Thí sinh nên chọn tổ hợp xét tuyển có điểm trung bình môn cao nhất.

Mục 2: Thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển nào thì điền điểm các môn trong tổ hợp đó.

        Cách tính điểm:

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

Mục 3: Thí sinh điền điểm ưu tiên được cộng như hướng dẫn tại mục 8, 9 phần I.

  • Đối tượng ưu tiên từ 1 – 4: được cộng 2 điểm; Đối tượng ưu tiên từ 5-7: được cộng 1 điểm
  • Khu vực ưu tiên: KV1 được cộng 0.75 điểm; KV2NT được cộng 0.5 điểm; KV2 được cộng 0.25 điểm; KV 3 không được cộng điểm

Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định.

Mục 4: Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo nguyên tắc

  • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã ngành/ngành;
  • Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;
  • Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu xét tuyển;
  • Xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo;

III. Địa chỉ của thí sinh để nhận giấy báo trúng tuyển: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.