Thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1

Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 và điều kiện thực tế của Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1:

1. Download Thông báo

2. Danh sách điều kiện dự thi tốt nghiệp:
Download Danh sách lớp D11LTH1
Download Danh sách lớp D11LTH2
Download Danh sách lớp D10LTKT3
Download Danh sách lớp D10V2H1
3. Ghi chú: Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nộp lệ phí thi tốt nghiệp 400.000đ/sinh viên tại tầng 1 nhà G (phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/01/2018.