Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai - Chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ Vừa làm vừa học năm 2022