BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2019

I.THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ tên thí sinh:

Giới tính

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. CMTND:

Ngày cấp, Nơi cấp:

4. Nơi sinh:

Dân tộc

5. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

6. Khu vực tuyển sinh:

Năm tốt nghiệp THPT

7. Điểm trung bình các môn lớp 12

Toán:

Vật lý:

Hóa học:

Ngữ văn :

Ngoại ngữ :

8. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:

Tỉnh/TP:

Quận/ Huyện:

Xã/Phường:

Số nhà:

Thôn/Xóm:

9. Điện thoại liên hệ:

Email:

10. Đăng ký xét tuyển vào: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - HỆ CAO ĐẲNG

11. Mã trường: DDL

II. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

NV1. Ngành/nghề:

Mã ngành/nghề:

{{admission.NV1}}

NV2. Ngành/nghề:

Mã ngành/nghề:

{{admission.NV2}}

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)