BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

I.THÔNG TIN THÍ SINH

Họ tên thí sinh:

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/thẻ CCCD

Dân tộc

Tôn giáo

Hộ khẩu thường trú:

Quận/Huyện:

Tỉnh/TP:

Email

Điện thoại

Học lớp 12 tại trường:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Khu vực tuyển sinh:

II.THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

6. Điểm trung bình các môn lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 . ví dụ: Điểm TB Toán: (8.0+7.0+9.0)/3=8.0

Toán:

Vật lý:

Hóa học:

Ngữ văn :

Ngoại ngữ :

Tổ hợp xét tuyển

Tổng điểm xét tuyển

Nguyện vọng xét tuyển

Ngành:

Mã ngành:

III. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (Yêu cầu chính xác để tránh trường hợp thất lạc):

Người nhận:

Số điện thoại:

Địa chỉ nhận giấy báo:

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)