BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG

I.THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ tên thí sinh:

Giới tính

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

Dân tộc

4. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

5. Khu vực tuyển sinh:

Năm tốt nghiệp THPT

6. Điểm trung bình các môn, học kỳ I lớp 12

Toán:

Vật lý:

Hóa học:

Ngữ văn :

Ngoại ngữ :

7. Địa chỉ liên hệ: Ông/Bà:

Tỉnh/TP:

Quận/ Huyện:

Xã/Phường:

Số nhà:

Thôn/Xóm:

8. Điện thoại liên hệ:

Email:

9. Đăng ký xét tuyển vào: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - HỆ CAO ĐẲNG

10. Mã trường: DDL

II. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

NV1. Ngành/nghề:

Mã ngành/nghề:

NV2. Ngành/nghề:

Mã ngành/nghề:

NV3. Ngành/nghề:

Mã ngành/nghề:

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)

Bạn cần hỗ trợ?