TRA CỨU KẾT QUẢ CAM KẾT XÁC NHẬN NHẬP HỌC

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Sinh viên nhập vào CMND/CCCD của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

STT CMND/CCCD Mã hồ sơ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Điện thoại Mã trường Mã tỉnh Ngành học Ngày cam kết Thông tin
{{$index + 1}} {{ admissionData.CMTND }} {{ admissionData.MaHoSo }} {{ admissionData.Hovaten }} Nam Nữ {{ admissionData.Ngaysinh | date:"dd/MM/yyyy" }} {{ admissionData.Noisinh }} {{ admissionData.Dienthoai }} {{ admissionData.Matruong }} {{ admissionData.ThuocTinh }} {{ admissionData.NV1 }} {{ admissionData.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy" }} File trúng tuyển| File biên lai | Tải về