Đại học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH

NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1 CN kỹ thuật điện, điện tử

- Mã ngành: 7510301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

* Hệ đào tạo chất lượng cao
1. Hệ thống điện
2. Điện công nghiệp & Dân dụng
* Hệ đại trà
1. Hệ thống điện
2. Điện công nghiệp & Dân dụng
3. Tự động hoá Hệ thống điện
4. Điều khiển kết nối nguồn phân tán

Xem chi tiết

2 Kỹ thuật Nhiệt

- Mã ngành: 7520115
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:

1. Nhiêt điện
2. Điện lạnh

Xem chi tiết
3 Công nghệ kỹ thuật Năng lượng Mã ngành: đào tạo thí điểm
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
4 Công nghệ kỹ thuật Hạt nhân - Mã ngành: 7510407
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
5 Quản lý công nghiệp - Mã ngành: 7510601
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
6 Quản lý năng lượng - Mã ngành: 7510602
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
7 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng - Mã ngành: 7510605
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
8 CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Mã ngành: 7510303
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Công nghệ tự động
* Hệ đào tạo đại trà
1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển
2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

Xem chi tiết
9 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT

- Mã ngành: 7510302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông: 
* Hệ đào tạo cất lượng cao: Điện tử viễn thông
* Hệ đào tạo đại trà:
1. Điện tử viễn thông
2. Kỹ thuật điện tử
3. Thiết bị Điện tử y tế
4. Điện tử máy tính
5. Điện tử Robot

Xem chi tiết
10 Công nghệ thông tin - Mã ngành: 74802
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ thông tin:
1. Công nghệ phần mềm
2. Quản trị và An ninh mạng
3. Hệ thống thương mại điện tử
Xem chi tiết
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: 7510406
Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
12 Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: 7520101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: 
1. Cơ khí chế tạo máy
2. Công nghệ chế tạo thiết bị Điện
Xem chi tiết
13 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Mã ngành: 7510203
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Xem chi tiết
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Mã ngành: 7510102
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng:
1. Xây dựng công trình Điện
2. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
3. Quản lý dự án và công trình Điện
Xem chi tiết
15 Quản trị kinh doanh - Mã ngành: 7340101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Quản trị kinh doanh:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Quản trị doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Quản trị doanh nghiệp
2. Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch
Xem chi tiết
16 Tài chính - ngân hàng - Mã ngành: 7340201
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Tài chính doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng
Xem chi tiết
17 Kế toán - Mã ngành: 7340301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Kế toán:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Kế toán doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kế toán và kiểm soát
Xem chi tiết
18 Kiểm toán - Mã ngành: 7340302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Xem chi tiết