Nghiên cứu sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC BAO GỒM CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU:

 

STT NGÀNH ĐÀO TẠO MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  CHƯƠNG TRÌNH
1 Ngành kỹ thuật điện Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật điện với mục tiêu là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, làm chủ các công nghệ tiên tiến, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết vấn được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên và thạc sĩ làm đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và thực hiện công tác giảng dạy. Xem chi tiết 
2 Ngành Quản lý năng lượng Chương trình đào tạo Tiến sĩ Chuyên ngành Quản lý năng lượng nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản lý năng lượng, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học. Xem chi tiết 
3 Ngành Quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản trị kinh doanh, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có đủ năng lực tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học. Xem chi tiết
4 Ngành công nghệ thông tin Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao; có khả năng nghiên cứu độc lập; khả năng xây dựng và dẫn dắt nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng các lĩnh vực của chuyên ngành; có tư duy khoa học và sáng tạo; có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; có khả năng trình bày các công trình khoa học; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; có khả năng đào tạo các bậc đại học, cao học và đào tạo trình độ cao hơn. Xem chi tiết