Thạc sĩ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NGÀNH ĐÀO TẠO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện
- Mã ngành: 8520201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Mã ngành: 8520216
- Thời gian đào tạo: 2 năm (3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Kỹ thuật năng lượng

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật năng lượng
- Mã ngành: 8520135
- Thời gian: 2 năm (3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Quản lý năng lượng

- Ngành đào tạo: Quản lý năng lượng
- Mã ngành: 8510602
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử
- Mã ngành: 8520203
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 8480201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
- Mã ngành: 8340101
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Kĩ thuật cơ khí

- Ngành đào tạo: Kĩ thuật cơ khí
- Mã ngành: 8520103
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

- Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp
- Mã ngành: 8510601
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
- Mã ngành: 8340201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Xem chi tiết