Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
Mã ngành: 7510406 (Điện thoại tư vấn: 0901008555)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường, bao gồm các chuyên ngành: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; Quan trắc và đánh giá tác động môi trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật môi trường.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường bao gồm các chuyên ngành sau:

1.Chuyên ngành Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Kiến thức

Là một chuyên ngành của Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, trang bị cho sinh viên các  kiến thức chuyên sâu về:

 • Giải quyết các vấn đề về môi trường phát sinh trong sản xuất,
 • Khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm, sự cố môi trường (xử lý ô nhiễm nguồn nước, khí thải và chất thải rắn)

Kỹ năng

 • Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải như nước thải, chất thải rắn và khí thải
 • Xử lý sự cố môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất và thiên tai
 • Tham gia các dự án xử lý và bảo vệ môi trường bền vững
 • Xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe-Môi trường

Vị trí việc làm

 • Các công ty, nhà máy xí nghiệp có hoạt động quản lý và xử lý chất thảinhư công ty cổ phần môi trường Perso, công ty môi trường công nghiệp xanh, công ty môi trường Orentech, công ty tư vấn môi trường Epro,…
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ KHĐT
 • Vụ Môi trường hoặc Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường tại các Bộ ngành
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh thành và Phòng Tài nguyên môi trường tại các quận huyện
 • Các Phòng an toàn lao động, cảnh sát môi trường, cảnh sát biển của các Bộ ngành
 • Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc
 • Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan tới môi trường trong và ngoài nước như AFEO, FAO, SRD, MCD,…

2. Chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

Kiến thức

Là một chuyên ngành của Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, trang bị cho sinh viên các  kiến thức chuyên sâu về:

 • Quản lý môi trường trong các hoạt động công nghiệp và đô thị
 •  Các tiêu chuẩn quản lý môi trường để bảo vệ môi trường các nhà máy xí nghiệp và khu dân cư
 •  Áp dụng Sản xuất sạch hơn vào các công đoạn sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí
 •  Xử lý chất thải khu công nghiệp và nhà máy

Kỹ năng

 • Quản lý môi trường các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và khu dân cư đô thị
 • Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải cho khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và đô thị
 • Xây dựng và quản lý các dự án liên quan tới xây dựng, cải tạo và phát triển khu công nghiệp xanh và đô thị bền vững

Vị trí việc làm

 • Các khu công nghiệp, công ty, nhà máy xí nghiệp có các hoạt động phát sinh chất thải, các công ty môi trường đô thị
 • Vụ Môi trường hoặc Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường tại các Bộ ngành trung ương như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ
 •  Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh thành và Phòng Tài nguyên môi trường tại các quận huyện
 •  Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc

3.Chuyên ngành Quan trắc và đánh giá tác động môi trường

Kiến thức

Là một chuyên ngành của Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, trang bị cho sinh viên các  kiến thức chuyên sâu về:

 • Quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường
 •  Đánh giá tác động môi trường của dự án và công ty
 •  Đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả

Kỹ năng

 • Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường
 • Tư vấn và lập các báo cáo về Bảo vệ môi trường như đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)...
 • Xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe-Môi trường
 •  Xây dựng và triển khai các dự án quan trắc môi trường liên vùng hay từng địa phương cụ thể

Vị trí việc làm

 • Các Trung tâm quan trắc môi trường tại các Viện nghiên cứu như Viện Công nghệ Môi trường Việt Nam, Viện Tài nguyên môi trường nước, Viện Vật lý hạt nhân, Viện môi trường nông nghiệp
 •  Các Trung tâm quan trắc môi trường tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, Vụ Môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ
 •  Các Phòng ban Môi trường có hoạt động đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Các Phòng an toàn lao động, cảnh sát môi trường, cảnh sát biển các tỉnh thành
 • Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc
 • Các công ty, tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn và đánh giá tác động môi trường  như AFEO, FAO, SRD, MCD,…