Tài chính - ngân hàng

Tài chính - ngân hàng
Mã ngành: 7340201 (Điện thoại tư vấn: 0915256686)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng và quản trị trong tổ chức, có khả năng thực hiện các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại; khả năng quản lý danh mục đầu tư trên thị trường tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Kiến thức

 • Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, như tài chính doanh nghiệp, dự án đầu tư …
 • Kiến thức về phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính
 • Kiến thức về quản trị các hoạt động của doanh nghiệp

Kỹ năng

 

 • Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành tài chính trong những vị trí công việc có liên quan tài chính trong các doanh nghiệp
 • Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực tài chính
 • Kỹ năng xử lý những vấn đề về tài chính tại tổ chức, các vấn đề về nghiệp vụ tại các tổ chức tín dụng

Cơ hội việc làm

 

 • Phân tích và quản lý tài chính tại các doanh nghiệp
 • Môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán tại các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 • Quản lý/ chuyên viên phòng kế hoạch tài chính trong các doanh nghiệp
 • Quản lý các bộ phận trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng

2. Chuyên ngành Ngân hàng

Kiến thức

 • Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính, trong đó tập trung vào công tác quản trị các hoạt động của ngân hàng thương mại
 • Kiến thức về các hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng
 • Kiến thức cơ bản về quản trị các hoạt động của doanh nghiệp 

Kỹ năng

 

 • Kỹ năng về nghiệp vụ trong lĩnh vực  ngân hàng
 • Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực ngân hàng tài chính
 • Kỹ năng chuyên môn để xử lý những vấn đề nghiệp vụ tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Cơ hội việc làm

 

 • Phân tích và quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và ngân hàng
 • Các vị trí trong ngân hàng: giao dịch viên, thủ quỹ, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng...
 • Quản lý/ chuyên viên phòng kế hoạch tài chính trong các doanh nghiệp
 • Quản lý các bộ phận trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng