Kế toán

Kế toán
Mã ngành: 7340301 (Điện thoại tư vấn: 0915256686)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kế toán, phân tích hoạt động tài chính, kế toán trong doanh nghiệp, khả năng xác định, giải quyết vấn đề quản trị lĩnh vực kế toán - tài chính trong một tổ chức. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Kế toán

Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kiến thức 

Trang bị các kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc kế toán, phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
 • Vận dụng các chuẩn mực kế toán, các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết các tình huống kế toán.
 • Kiến thức về quản trị doanh nghiệp để vận dụng trong thực tế

Kỹ năng 

Trang bị các kỹ năng:

 • Kỹ năng nghề nghiệp kế toán, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau
 • Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán
 • Kỹ năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong kỳ kế toán tại tổ chức
 • Kỹ năng thực hiện các phần hành kế toán, lập các báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính trong các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức  khác

Cơ hội việc làm

 • Kế toán viên tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...
 • Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức
 • Kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức
 • Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức

2. Chuyên ngành Kế toán và kiểm soát

Kiến thức 

Trang bị các kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc kế toán, phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
 • Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, các quy định về kế toán và đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết các tình huống phục vụ cho kiểm soát và ra quyết định quản trị
 • Kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro để vận dụng trong thực tế

Kỹ năng 

Trang bị các kỹ năng:

 • Kỹ năng nghề nghiệp kế toán, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những loại hình doanh nghiệp khác nhau
 • Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán
 • Kỹ năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong kỳ kế toán tại tổ chức
 • Kỹ năng ra quyết định đối với các tình huống trong kế toán quản trị.
 • Kỹ năng thiết kế hệ thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp cho đơn vị, thực hiện lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị cho nhu cầu thông tin của nội bộ đơn vị kế toán

Cơ hội việc làm

 • Kế toán viên tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...
 • Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức
 • Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước
 • Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức