Kiểm toán

Kiểm toán
Mã ngành: 7340302 (Điện thoại tư vấn: 0915256686)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kế toán và dịch vụ đảm bảo, phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp và quản trị tổ chức. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Kiểm toán

Ngành Kiểm toán gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Kiểm toán doanh nghiệp

Kiến thức

  • Kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc kiểm toán và thực hiện dịch vụ đảm bảo trong một tổ chức
  • Kiến thức về phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
  • Kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát doanh nghiệp 

Kỹ năng

  • Kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán – kiểm toán trong những loại hình doanh nghiệp khác nhau
  • Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  • Kỹ năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề này sinh trong thực hiện kiểm toán và dịch vụ đảm bảo trong tổ chức

Cơ hội việc làm

  • Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước
  • Kế toán viên tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...
  • Kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức
  • Nhân viên kế toán quản trị, phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức